OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť:

EOSNEBOTRA, a.s.
Bajkalská 19B
821 01  Bratislava

IČO: 45003581

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 5425/B.
Prevádzkovateľ je spracovávateľom osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. V prípade Vášho záujmu o zasielanie newslettera spracovávame Vašu emailovú adresu. V prípade, ak žiadate vypracovať projektový zámer alebo checklist, spracovávame meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu osoby, ktorá je podľa Vami poskytnutých informácii zodpovedná za projektový zámer alebo checklist. V prípade, ak je žiadateľom o NFP fyzická osoba, spracovávame jej názov, pod ktorým vykonáva podnikateľskú činnosť. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom emailu, spracovávame tiež len Vašu emailovú adresu a v prípade, ak v emaily uvediete svoje meno a priezvisko, telefonický kontakt, spracovávame i tieto údaje. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je v prípade newslettera a záujmu o vypracovanie projektového zámeru alebo checklistu Váš súhlas. V prípade Vášho dopytu/žiadosti ktorú nám zašlete emailom je právnym základom tzv. spracovávanie osobných údajov na základe predzmluvných vzťahov alebo oprávneného záujmu, čo znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám nemôžeme na Vašu požiadavku odpovedať. Naša komunikácia neskôr vyústi do zmluvnej spolupráce alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v rámci našich pravidelných vnútorných procesov.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vybavenie Vášho dopytu/žiadosti. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, nechcete dostávať newsletter alebo nechcete, aby sme spracovávali žiadne Vaše údaje, máte právo "byť zabudnutý". Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (buď všetkých, alebo len časti z nich) tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite. Ak chcete požadovať vymazanie Vašich údajov, prípadne máte akékoľvek otázky ohľadom Vašich osobných údajov a ich spracovávania našou spoločnosťou, môžete sa obrátiť na: klient@eosnebotra.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa EOSNEBOTRA, a.s., IČO: 45003581, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

Ako s Vašimi údajmi nakladáme

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje "nepredávame" tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú na inom zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území Eú. Na prevádzku našej internetovej stránky používame webhostingovú spoločnosť Webglobe, a,s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, ktorá údaje získané prostredníctvom webu uchováva. Na spoluprácu sme si zvolili spoľahlivú webhostingovú spoločnosť ktorá nám poskytla dostatočné garancie ochrany osobných údajov.  V niektorých prípadoch používame i Cloudové služby, pričom poskytovateľ tejto Cloudovej služby môže dáta skladovať i na území, ktoré je mimo Eú. Uvedené však nevieme ovplyvniť a na overenie spoľahlivosti bezpečnosti Vašich osobných údajov sme preverili politiku, ktorú prijal prevádzkovateľ Cloudovej služby a ktorá poskytuje dostatočné garancie ochrany osobných údajov.

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie.
Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu zobrazenú v spodnej časti obrazovky. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. Používanie niektorých druhov Cookies totiž nie je možné z našej strany technicky  úplne zablokovať. štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov Cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies –môže to ale ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

Podrobnejšie informácie o cookies na našich stránkach najdete tu: viac o cookies

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Využívame i firewall a šifrovanie prenosu osobných údajov.

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom klient@eosnebotra.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa EOSNEBOTRA, a.s., IČO: 45003581, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

Spoločnosť EOSNEBOTRA, a.s.

Kontakt

Bratislava

ROSUM, Bajkalská 19B

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám